O projekcie

Utrata bioróżnorodności jest jednym z głównych zagrożeń dla stabilności ekosystemów na Ziemi, w tym dla ekosystemów morskich. Obecne tempo wymierania gatunków jest największe w historii. Co 20 minut na świecie wymiera jeden gatunek, a aż 30 proc. stworzeń, w tym morskich, jest zagrożonych wyginięciem. Naukowcy twierdzą, że 90 proc. komercyjnie poławianych na świecie gatunków ryb i skorupiaków jest albo było eksploatowanych nadmiernie lub na granicy bezpieczeństwa.

Rosnące zapotrzebowanie na produkty rybne i owoce morza oraz związane z tym intensywne odłowy prowadzą do przełowienia stad, a niska świadomość konsumentów wspiera popyt na zagrożone gatunki. Z powodu intensywnej gospodarki rybackiej cierpią nie tylko gatunki odławiane, ale także wiele innych połączone skomplikowanymi relacjami gatunków współdzielących z nimi siedliska morskie. W celu przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej mórz i oceanów, będącej efektem niezrównoważonej gospodarki rybackiej konieczne są działania, które zwiększą świadomość społeczną na temat wpływu codziennych decyzji konsumenckich na różnorodność biologiczną mórz i oceanów. Dlatego WWF Polska realizuje  projekt pt. „Ochrona bioróżnorodności mórz i oceanów”.

© Michel Gunther / WWF
© Michel Gunther / WWF

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie wpływu codziennych decyzji konsumenckich na różnorodność biologiczną mórz i oceanów poprzez dostarczenie kluczowym podmiotom sektora rybnego (rybacy, przetwórcy, sieci handlowe), a także dziennikarzom, blogerom kulinarnym i kucharzom niezbędnej wiedzy na temat sposobów zaopatrywania w produkty rybne pochodzące z odpowiedzialnych połowów..

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna skierowana do konsumentów, której celem będzie zwrócenie uwagi jak największej liczby konsumentów, że ich decyzje w sklepie mają wpływ na stan ekosystemów i różnorodność biologiczną. Kampania zostanie oparta o emisję spotów telewizyjnych, promocję poradnika konsumenckiego pt. „ Jaka ryba na obiad?” oraz działania w przestrzeni publicznej. 

WWF Polska zorganizuje także cykl 16 regionalnych warsztatów kulinarnych dla szefów kuchni, dziennikarzy, samorządowców i blogerów z danego regionu. Ich celem będzie zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników na temat  zagrożeń wynikających z przełowienia populacji ryb, zwrócenie uwagi na znaczenie codziennych wyborów dokonywanych przez sieci gastronomiczne na stan populacji ryb na świecie oraz ogólnie rozumianą różnorodność biologiczną. Dzięki dostarczeniu wyżej wymienionym grupom specjalistycznej wiedzy możliwe będzie wykorzystanie ich opiniotwórczej roli w celu kreowania świadomych wyborów konsumentów i ochrony różnorodności biologicznej. W ramach tego działania zostanie także wydana książka kucharska, która będzie dostępna w postaci e-booka oraz w wersji papierowej.

Kolejnym elementem projektu będzie cykl 4 bezpłatnych warsztatów dla przetwórców i handlowców z zakresu identyfikowalności w łańcuchu dostaw, które pozwolą zrozumieć i sprostać procesowi wdrożenia systemów pozwalających na śledzenie surowców i produktów rybnych w całym łańcuchu dostaw oraz właściwego oznakowania surowców i produktów na każdym etapie tego łańcucha. Wiedza ta pozwoli na ograniczenie procederu nielegalnych i nieraportowanych połowów, które przyczyniają się do wymierania wielu morskich gatunków.

© Brent Stirton / Getty Images / WWF
© Brent Stirton / Getty Images / WWF

Dodatkowo zorganizowana zostanie konferencja na temat ekologicznych aspektów prowadzenia działalności rybackiej – rybacy otrzymają niezbędną wiedzę na temat zasad odpowiedzialnego rybołówstwa. Przełożenie tej wiedzy na praktykę pozwoli na ograniczenie negatywnego wpływu ich działalności na środowisko i lepszą ochronę różnorodności biologicznej mórz i oceanów.

W początkowym etapie projektu przeprowadzone zostaną badania w celu rozpoznania aktualnej wiedzy konsumentów na temat ryb i kwestii ochrony różnorodności biologicznej jak również badania dotyczące  gatunków ryb dostępnych na polskim rynku.  Podobne badania będą przeprowadzone na zakończenie projektu w celu monitorowania zaistniałych zmian.

© Meridith  Kohut / WWF-US
© Meridith Kohut / WWF-US

Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów jest finansowana ze środków pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Projekt jest kompleksowy i nowatorski, dociera do wszystkich grup interesu i ma szanse zmienić sytuację na rynku i przyczynić się do zachowania różnorodności biologicznej mórz i oceanów.